2pi festival 2006


http://www.2pi-records.com/2pifestival/post.htm

time: 14:30-00:00 -25th, Nov, 2006
location: loft 49 -49 Hangyin Rd. , Gongshu District, Hangzhou

artists:

1+1+1 (Fuzhou)

Alessandro Bosetti (Germany)

Audrey Chen (US)

Ben Houge (US/Shanghai)

姚大钧 Dajuin Yao (US/Taipei)

D!O!D!O!D! (Hangzhou)

积木 Ji Mu (Hangzhou)

江立威 Jiang Liwei (Taipei)

李剑鸿 Li Jianhong (Hangzhou)

林志英 Lin Zhiying (Shenzhen)

livescope (Hangzhou)

Torturing Nurse (Shanghai)

王长存 Wang Changcun (Harbin)

张安定 Zafka (Beijing)

钟敏杰 Zhong Minjie (Guangzhou)

周沛 Ronez (Guilin)